Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat  az LAMIGA HUNGARY Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az LAMIGA HUNGARY Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az LAMIGA HUNGARY Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.mbkandallo.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
 

A szolgáltató neve: LAMIGA HUNGARY KFT
A szolgáltató székhelye: 1015 Budapest Ostrom utca 27 1/1.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 4244 Újfehértó, Puskin utca 16. 
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-197264
A szolgáltató adószáma: 25057676-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: 
A szolgáltató telefonszáma: 06306443124
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.mbkandallo.hu honlapon nyújtott szolgáltatásaihoz

Létrehozás: 2018. július 11.

Hatályos: 2018. október 1. napjától

 

 

 

Készítette: dr. Kocsis Anita Dominika

 

 

 

Bevezető

A Lamiga Hungary Kft.. -továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő- ezúton tájékoztatja Önt az offline és online Szolgáltatói tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A Szolgáltató,  mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, a jelen Adatkezelési Tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi mind a munkatársai, mind a szerződéses és együttműködő partnerei, mind a szolgáltatása igénybevevői, mind a szolgáltatása iránt érdeklődők és egyéb személyek és szervezetek számára.

Szolgáltató fenntartja  magának a jogot jelen tájékoztató  megváltoztatására. A változtatások külön hatálybaléptető rendelkezés hiányában a közzététellel hatályossá válnak. A jelen Adatkezelési Tájékoztató teljes terjedelmében letölthető. A letöltés kizárólagosan a www.mbkandallo.hu oldalon található szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékozódás és joggyakorlás céljából lehetséges.

Szolgáltató, mint adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok és személyes adatok védelméhez főződő jogok tiszteletben tartását. A Lamiga Hungary Kft. és munkatársai, a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő a szolgáltatói tevékenységével kapcsolatban kezeli az adatokat rendelkezésre bocsátó személyek személyes adatait, valamint azokét, akik egyéb módon hozzájárultak adataik kezeléséhez, kizárólag a szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (pl. regisztrációs elfogadás, blog használat, számlázás, követelés behajtás) teljesítése, valamint hírlevélküldés, skype konzultáció, ügyféltájékoztatás érdekében. A Lamiga Hungary Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

A www.mbkandallo.hu  weboldal által nyújtott szolgáltatások tájékoztatója az ÁSZF-ben találhatók, mely Vásárlási Tájékoztató néven érhető el a www.mbkandallo.hu oldalon keresztül.

 

 

I.   A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

A Lamiga Hungary Kft. a tevékenysége során az általa szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordít a hozzá eljuttatott személyes adatai védelmére.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

a)a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b)az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: A Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató, önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

II.                  Az adatkezelő és az adatkezelés alapelvei

 

Adatkezelő  megnevezése

 

név:                              Lamiga Hungary Kft., (továbbiakban: “Szolgáltató”) székhely és levelezési cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1/1 és 4244 Újfehértó Puskin utca 16.

telephely:                       4244 Újfehértó, Puskin utca 16. Mintabolt és ügyfélszolgálat: 1095 Budapest, Soroksári út 110. cégjegyzékszáma:  01-09-197264

adószám:                      25057676-2-41

telefon:                          +36 20 843 0000

+36 30/ 644-3124

+36 20 240 5888

+36 20 503 0044

e-mail:                           mbkandallo@mbkandallo.hu

honlap:                          www.mbkandallo.hu

 

Személyes adat kezelés kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Szolgáltató által nyújtott tevékenységek során csak olyan személyes adatkezelés történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat kezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történik.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosított az adatok pontossága, teljessége és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészsége, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Szolgáltató személyes adatkezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében a Szolgáltató  képviseletében az érintett véleményét megismerni kívánó személyként az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait a mindenkori hatályos adatkezelési törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. Szolgáltató vállalja, hogy a személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerül sor.

Az érintettek köre: azok, akik a Lamiga Hungary Kft., www.mbkandallo.hu oldalon keresztül hirdetett szolgáltatásait megismerni kívánják, vagy igénybeveszik, és/vagy játék, vagy marketing célból megadták adataikat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha Szolgáltató az érintett kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

A Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a honlap neve weblap kezdő oldalának láblécében.A Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy jogosult az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a www.mbkandallo.hu oldalon változások közzététele útján értesíti. Az értesítés a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal esedékes. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő igénybevételével elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.A Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja munkavállalói, partnerei, és ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználói, partnerei, és ügyfelei bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ezen felül minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, akkor felhívja a partnerei, ügyfelei figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettek tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott személyes adatokat A Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.A Lamiga Hungary Kft,. mint Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval, partnerrel, ügyfelével szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást  megtagadja.

 

III.                Hozzájárulás az adatkezeléshez

 

Ön a www.mbkandallo.hu oldalon található információs panel kitöltésével, valamint az elektronikus levelezéssel, és a www.mbkandallo.hu szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos kommunikációval a személyes adatainak kezeléséhez, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbításához jelen tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja. Jelen tájékoztató elfogadása a regisztráció feltétele.

A Lamiga Hungary  Kft., mint Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);• 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);• 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).• 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a  vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;• 2000. évi C. törvény - a számvitelről• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 

Adatkezelőként és adatfeldolgozóként a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatok kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatók fel, saját céljára adatfeldolgozást Szolgáltató nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és megőrzi.

Adatfeldolgozástól eltérő célból személyes adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbít és annak lehetőségét sem teremti meg.

 

 

IV.                Az adatkezelés jogalapja

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 

b)az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

d)az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 

e)az  adatkezelés  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 

f)az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek

 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján.

 

V.                  A kezelt adatok köre

 

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés:

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A www.mbkandallo.hu oldalon keresztül természetes személyként és jogi személyként is lehetőség nyílik a regisztrációra. A regisztráció során kötelezően megadandó adatokat piros színű csillaggal jelöltük. Ezen részek ki nem töltése esetén a regisztráció nem történhet meg, így a hírlevélre feliratkozás, webáruházon keresztül történő rendelés leadása sem.

A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Önnek, mint Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással, vagy más egyértelmű módon – meg nem tiltja.

Kötelezően megadandó regisztrácóhoz szükséges adatok a honlapon:

 

személyes adat

az adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév,

a Felhasználó név az adatbázisunkban történő azonosításhoz       elengedhetetlenül             szükséges, webáruházunkban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció a közösségi oldalon  keresztüli fiók alkalmazásával NEM lehetséges.

e-mail cím

az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre kerül továbbításra a jelszó, webáruházból történő megrendelés esetén erre az értesítési címre küld visszaigazolást a Szolgáltató a megrendelt termékről, ezen keresztül történhet a panasz fogadása, Ön erre az e-mailcímre kapja meg hírlevelünket.

jelszó

a Felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja, a gyorsított belépést segíti, a visszatérő vásárlás vagy felhasználói fiókba belépése esetében

telefonszám

a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartást szolgálja, például ezen keresztül értesítheti a Szolgáltató az megrendelés állapotáról, a termék egyéb jellemzőiről, a szállítás várható időpontjáról, a futár a kiszállítás során ezen a telefonszámon keresi, az összeszerelést, beépítést végző munkatársak ezen a telefonszámon keresztül kerülnek kapcsolatba Önnel.

 

 

 

Számlázás: név, ország, város, irányítószám, utca, házszám, kiegészítő adatok

a Felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja, a gyorsított belépést segíti, a visszatérő vásárlás vagy felhasználói fiókba belépése esetében, az ismételt rendelés leadásánál könnyebbséget jelent a számlázási adatok rendszer általi megjegyzése

Szállítási adatok

a Felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja, a gyorsított belépést segíti, a visszatérő vásárlás vagy felhasználói fiókba belépése esetében, az ismételt rendelés leadásánál könnyebbséget jelent a szállítási adatok rendszer általi megjegyzése

 

Opcionálisan megadható regisztrációhoz szükséges adatok a honlapon:

 

esetleges személyes adat

az adatkezelés célja

megjegyzés

a regisztráció során nem kötelezően megadandó bármilyen egyéb adat, melyet a regisztráló meg kíván osztani a Szolgáltatóval, a hatékonyabb kommunikáció és kiszolgálás érdekében.

 

Sem a Felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a Felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan Felhasználó nevet vagy e- mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR

6.(1)b)pontja],atv.169.§(2)bekezdésetv.13/A.§-a

 

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonása. Eddig az időpontig kezeli a Szolgáltató az adatokat.

Az Ön hozzájárulásának visszavonása egyértelmű kell, hogy legyen.

A hozzájárulását az mbkandallo@mbkandallo.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

Hírlevél

A Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

 

Hozzájáruló nyilatkozatot a Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató részére több féle módon lehet adni, például a regisztrációs és vásárlási folyamatok során, vagy akár a Construma szakmai kiállításon.

 

A Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a www.mbkandallo.hu weboldalon és partnerei weboldalain. A Lamiga Hungary Kft., mint Szolgáltató követi a Felhasználók aktivitását a weboldalon, a Lamiga Hungary Kft. Facebook oldalán, illetve a kiküldött hírlevelekben is. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi termékajánlásokat, hirdetéseket jelenít meg a honlapon, valamint a felhasználók által meglátogatott más weboldalakon elhelyezett displayeken.

 

személyes adat

az adatkezelés célja

azonosítószám,     dátum, időpont, e-mail cím, név, a direkt       marketing        célú megkereséshez              adott hozzájárulás,      valamint  a rendszer  tárolja  a  fel-  és leiratkozással,  az  üzenetek küldésével,      kézbesítésével és                 megnyitásával kapcsolatos             analitikai adatokat (pl. az események dátuma        és      időpontja, számítógép      IP   címe, kézbesíthetetlenség oka).

gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása, valamint harmadik fél reklámját is tartalmazó személyre szabott hirdetések saját vagy partner oldalon való megjelenítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatszolgáltatás önkéntes és hozzájáruláson alapul, melynek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja biztosítja, valamint az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

 1. a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 2. a felhasználó utolsó hírlevél megnyitástól, adatfrissítéstől számított 24 hónap.
 3. A kosárba helyezett, de nem törölt és meg nem vásárolt termékek az érintett rendelkezése szerinti ideig, de legfeljebb hat hónapig kerülnek megőrzésre. Vásárlói rendelkezés hiányában a kosáradatok egy hónap elteltével törlésre kerülnek.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 

 1. a www.mbkandallo.hu honlapon a felhasználói profilba belépve,
 2. e-mail útján és postai úton a II. pontban megadott címen.

Nyereményjáték a Facebookon

A Lamiga Hungary Kft. a https://www.facebook.com/mbkandallo.hu/ címen szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

 

személyes adat

az adatkezelés célja

név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, az átvett eszköz neve, típusa, cikkszáma, dátum, aláírás a szöveges értékelésben megadott egyéb személyes adatok, a nyertesek aláírása, a játékos fényképe és a regisztrációkor                 tett jognyilatkozatok.

a Lamiga Hungary Kft.     által a https://www.facebook.com/mbkandallo.hu/ címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, termékek tesztelése, értékelése, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, ösztönzés a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásra, kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatszolgáltatás önkéntes és hozzájáruláson alapul, melynek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja biztosítja és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

 

Az adatok törlésének határideje:

 

 1. a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 2. amennyiben direkt marketing hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek megőrzésre,
 3. a tesztelésre, játékra jelentkező, de nem kiválasztott játékosok adatai a kiválasztást követően haladéktalanul törlésre kerülnek,
 4. az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a Lamiga Hungary Kft. nyereményjátékain.

 

Nyilvánosságra

hozatal:         a       termékek

értékelésében

megadott         személyes         adatok

a

www.mbkandallo.hu,

 

www.mbkandallo.hu

a https://www.facebook.com/mbkandallo.hu/       oldalakon.

 

 

 

Skype videóhívás/ termékismertető élő videóhívásban

A Lamiga Hungary Kft. munkatársai skype konzultáció keretében is adnak tájékoztatást a termékekről, részletes termékismertetéshez Önnek annyi tennivalója van, hogy skpye hívást indít a Lamiga Hungary Kft. irányába munkanapokon, munkaidőben.

 

személyes adat

az adatkezelés célja

Az Ön neve, skype profilja, és az üzenet, beszélgetés tartalma.

a termékekkel kapcsolatos tájékoztatás megadása személyes megjelenés nélkül

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatszolgáltatás önkéntes és hozzájáruláson alapul, melynek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja biztosítja.

 

Az adatkezelés időtartama: a beszélgetés lezárultáig.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

 

Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

A regisztráció és vásárlási folyamat során lehetőség van időszakos promóciós célú hírlevélben történő megkereséshez is hozzájárulni, azaz a www.mbkandallo.hu e-mail hírlevelére feliratkozni, mely az időszakos promóciókról tájékoztat. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a regisztrációra vonatkozó rendelkezések szerint kezeljük az adatait.

 

A Lamiga Hungary Kft. elektronikus hírlevélben promóciós üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

 

személyes adat

az adatkezelés célja

azonosítószám, dátum, időpont, e- mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép               IP             címe, kézbesíthetetlenség oka).

gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatszolgáltatás önkéntes és hozzájáruláson alapul, melynek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontja biztosítja, valamint az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

Az időszakos prómócióval kapcsolatos direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni e- mail útján mbkandallo@mbkandallo.hu címen.

 

Megrendeléshez, és házhozszállításához kapcsolódó adatkezelés és adatovábbítás

 

A www.mbkandallo.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra.

Amennyiben a jelen tájékoztató regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

 

A kiszállítást végző futárszolgálatról az érintett vállalkozásnak történő átadást előtt e-mail útján kap pontos tájékoztatást a vásárló.

 

személyes adatok

az adatkezelés célja

Azonosítószám, név, megszólítás e-mail cím, telefonszám, szállítási, számlázási név, cím, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke), adószám, fizetés módja, direkt marketing célú hozzájárulás

a www.mbkandallo.hu webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges  visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás,

a kiszállítás során a vevő, vagy átvevő pontos beazonosítását, megtalálását és a vele való kapcsolatfelvételt szolgálja

 

A kezelt személyes adatok típusa: név, megszólítás e-mail cím, telefonszám, szállítási, számlázási név, cím, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke, az időszakos promóciós célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Valamennyi webáruházon keresztül vásárló által kötelezően megadandóak a szállítási adatok, akik házhozszállítást kérnek.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Szolgáltató, valamint a házhozszállítást végző cég pénzügyi és logiszikai munkatársai, valamint a Szolgáltató könyvelője.

 

A kiszállítással kapcsolatos adatok adattovábbítás keretében kapcsolatba kerülnek a kiszállítást végző céggel, valamint a könyvelővel.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

 

Adattovábbítás:

A számlazz.hu felé, mint adatkezelő részére a számlák kiállítása érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Lamiga Hungary Kft.- nek jogos érdeke fűződik a csalások megelőzéséhez.

Adatfeldolgozók:

 A webáruházi vásárlások házhozszállítását az alábbi cégek egyike végzi:GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. röviden: GLS HungaryH-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.MPL Magyar Posta Zrt.H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2.-6.

A Lamiga Hungary Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében a Számlázz.hu Online számlázóprogram üzemeltetője. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv.169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.KBOSS.hu Kft.,H-1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

 

Minőségi kifogások kezelése

 

A Lamiga Hungary  Kft. boltjaiban s kiálítótermeiben elhelyezésre került egy-egy vásárlók könyve a vásárlói észrevételek rögzítése céljából.

 

 

személyes adat

az     adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév, e- mail cím, telefonszám, panasz részletes leírása, rendelésszám

a Lamiga Hungary Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése által eladott ingó dolgokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a vásárló önkéntes hozzájárulása és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

 

Adattovábbítás:

 

minden adat a minőségbiztosítási feladatok ellátását végző Kratki.pl Marek Bal, Wsola ul. Gombrowicza 12 – Hala O, 26 – 660 Jedlinsk és a Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Mell felé.

 

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja alapján a fogyasztóvédelemről szóló törvényi előírásoknak való megfelelés biztosítása].

 

Adatkezelés időtartama

 

Az adatokat az igény kezelését követően 5 évig kezeljük.

 

 

Önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

személyes adat

az adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, ország,              település,               a munkavégzéshez              szükséges képesítésekre és ismeretekre vonatkozó adatok, a munkavégzési területre, a betölteni kívánt munkakörre                      vonatkozó információk, motivációs levél és önéletrajz

A Lamiga Hungary Kft által meghirdetett állásra jelentkezők, illetve a karrier adatbázisba jelentkezők nyilvántartása, kiválasztása, értesítése. A kezelt adatok köre:

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

 

 

Cookie használathoz kapcsolódó adatkezelés

 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés időtartama:

 

Név

Tartalom

Lejárat, érvényességi idő

_ga

GA1.2.158643511.1526559081

2 év

_gat

1

1 perc

_gid

GA1.2.622697948.1531086104

2 nap

CDSDevice

0777513531

40 év

CDSDeviceInformation_OR

{"parameters":{"user_id":"1402"},"exten

sion":{"user_id":["session","event","pa g eLoad","metric"]}}

41 év

CDSDeviceInformation_SR

{"parameters":{"customer_group_id":"8 ","recommender_version":"B","user_id": "1402"},"extension":{"customer_group_i d":["session","event","pageLoad","metri c"],"recommender_version":["session"," event","metric","pageLoad"],"user_id":[ "

7 év

CDSSession

["2826193063",1531177582797]

40 év

OrcinusGlobalVersion

B

40 év

OrcinusGlobalVersionSet

1

40 év

OrcinusTracker

6686039048

40 év

OrcinusTrackerSession

[8350450768,1531177582790,null]

40 év

PHPSESSID

h3oi81dud7anvb29gk3gd7mt14

Amikor         a        böngészési programfolyamat véget ér

customer_group

8

1 nap

customer_logged_in

1

1 nap

device

desktop

Amikor         a        böngészési programfolyamat véget ér

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A  munkamenet  lezárultáig  érvényes  süti  csak  a  böngésző  bezárásáig  marad  a  számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.   A   sütik   kezelésére   általában   a   böngészők   Eszközök/Beállítások   menüjében   az

Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A www.mbkandallo.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

Adattovábbítás történik a Google Inc. részére (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409 A webáruház a Google AdWords konverzió-, és remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a webáruház azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a webáruháztól

www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/, címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja"                           című             dokumentum               az             alábbi             hivatkozáson               érhető el:  http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás során az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.hu Kft. Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-1-234-5012, E-mail cím: info@shoprenter.hu Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A számla elkészítője: A Lamiga Hungary Kft. Kötelezően megadandó adatok számlázás esetén:

személyes adatok

az adatkezelés célja

vezeték és keresztnév és/vagy cégnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, e-mail cím, az igénybevett szolgáltatás és/vagy áru ellenértéke, teljesítés és fizetés módja és időpontja/ határideje

a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, vásárlásának és a fizetésnek a dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása.

 

Opcionálisan megadható adatok:

 

személyes adat

az adatkezelés célja

számlafizető adószáma

számla  kiállítása  a  díj  ellenében  történő  szolgáltatásokért,  a számlán kerül feltűntetésre

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama mindenkori számvitelről és adóról szóló jogszabályok által meghatározott minimum időtartam. Az adatkezelés időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

Adatfeldolgozó az Adólabor Kft. (4400 Nyíregyháza, Ferenc kft. 4.)

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és

c) pontja].

 

Az adatkezelés időtartama mindenkori számvitelről és adóról szóló jogszabályok által meghatározott minimum időtartam. Az adatkezelés időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

Kamerás  megfigyelőrendszer

A Lamiga Hungary  Kft.  üzletében,  bemutatótermébe  elektronikus  megfigyelő-  és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a raktárban.

személyes adat

az adatkezelés célja

raktári polc és árukészlet megfigyelése

az emberi élet, a testi épség, a vagyon, valamint jelentős értékű termék és vagyontárgy védelme, őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Lamiga Hungary Kft. területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Lamiga Hungary Kft. területére való belépéssel, munkavállalók esetében az Mt. 11. §-a továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Lamiga Hungary Kft. nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

 

A kezelt személyes adatok típusa: a Lamiga Hungary Kft. raktárába belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 5 év.

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a Lamiga Hungary Kft. fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tárolja, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

A kamerák aktuális képének és felvételek megtekintésére jogosult: kizárólag a Lamiga Hungary Kft. erre kijelölt munkavállalója, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A felvételek adathordozóra rögzítésére jogosult: a Lamiga Hungary Kft. vezetője és tulajdonosa jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Lamiga Hungary Kft.

A Lamiga Hungary Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítás jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai: azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

 

 

A Lamiga Hungary Kft. ügyféllevelezése és kapcsolattartása

 

A Lamiga Hungary Kft. a hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 

személyes adat

az     adatkezelés célja

név és e-mail cím

a kapcsolattartást, az e-mailek kiküldését és megszólítást szolgálja, erre a címre küldünk értesítést a bejövő megkeresésekre, küldjük ki az árajánlatot

árajánlat, mely tartalmazhatja az Ön nevét, telefonos és e-mail elérhetőségét, az fizetési feltételekre                  vonatkozó választását, szállítási és számlázási adatait

az Ön által megadott e-mail címre kerül kiküldésre az Ön személyes adatait is tartalmazó árajánlat.

munkavállalóink  e-mailcíme

a Lamiga Hungary Kft. dolgozói céges e- mailcímet használnak a munkavégzésükhöz, melyet kizárólag a munkavégzésükkel összefüggő tevékenységre használhatnak fel, az ügyfelekkel való kapcsolattartás érdekében a Lamiga Hungary Kft.dolgozói továbbíthatják egymás részére az ügyféllevelezéseket és ajánlatkérésket

munkavállalók                     céges telefonszáma

a Lamiga Hungary Kft. dolgozói céges e- mailcímet használnak a munkavégzésükhöz, melyet kizárólag a munkavégzésükkel összefüggő tevékenységre használhatnak fel, az ügyfelekkel való kapcsolattartás érdekében a Lamiga Hungary Kft. dolgozói továbbíthatják egymás részére az ügyféllevelezéseket és ajánlatkéréseket

Az adatszolgáltatás önkéntes és hozzájáruláson alapul, melynek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontja biztosítja. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatait 5 évig őrizi meg a Szolgáltató, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

 

Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja Kötelezően megadandó adatok:

 

az üggyel kapcsolatos személyes adat

az adatkezelés célja

a panaszos elérhetősége

a Szolgáltató akkor tud kapcsolatba lépni Önnel, ha megjelöli

ezen adatát

az ügy tárgya

a Szolgáltató iratkezeléséhez szükséges adat

kérjük, fogalmazza meg panaszát, amellyel a Szolgáltatóhoz fordul

a Szolgáltató akkor tud vizsgálatot indítani, ha Ön pontosan

leírja, hogy mit is tart sérelmesnek

 

Opcionálisan megadható adatok:

 

személyes adat

az adatkezelés célja

 

 

 

 

 

 

családi- és utónév

A Szolgáltató vizsgálatához nem szükséges megadnia a nevét. Azonban bizonyos ügyekben nem tudunk az Ön neve nélkül vizsgálatot indítani, így például:

ha a közvetlenül Önt ért jogsérelem miatt kéri a Szolgáltató intézkedését,

Amennyiben nem adja meg a nevét, a Szolgáltató tájékoztatja Önt arról, ha nevének ismerete nélkül nem tudjuk az eljárást lefolytatni.

 

 

 

 

e-mail cím

Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítjuk a Szolgáltató válaszát.

 

postai elérhetőség

Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a  Szolgáltató  válaszát postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét.

 

telefonszám

Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát.

Amennyiben megadja a telefonszámát, akkor a Szolgáltató a panaszbeadvány esetleges pontosítása érdekében telefonon keresztül is fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.

feltöltött  dokumentumok

az Ön által kezdeményezett eljárás tényállásának tisztázása, a panaszeljárás lefolytatása

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha teljesen névtelen bejelentést szeretne tenni, akkor panaszát más módon jutassa el a Szolgáltatóhoz (például az Ön kilétével semmilyen módon összefüggésbe nem hozható e-mail címről, névtelenül, a mbkandallo@mbkandallo címre írt bejelentéssel).

Az adatszolgáltatás önkéntes és hozzájáruláson alapul, melynek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontja biztosítja.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a személyes adatokat a belső szabályzata szerinti időtartamig őrzi meg. Az adatmegőrzés időtartama a panasza alapján tett intézkedéstől függ. Például:

 • ha a panasza alapján nem indul vizsgálat, hanem csak állásfoglalást küld a Szolgáltató, tájékoztatja a panaszával kapcsolatban. Ez esetben a személyes adatait 5 évig őrizi meg a Szolgáltató, ezt követően az adatok törlésre kerülnek;
 • ha a beadvány alapján hatósági eljárás indul és az ügyben a hatóság bírságot szab ki, akkor a beadványát 15 évig őrizi meg a Szolgáltató, és ezt követően átadja a NAIH, nak, ami továbbíthatja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

 

 

 

VI.                Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz beszerzésével kapcsolatos elvek, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

Az adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Az           adatok           megismerésére             jogosult            lehetséges            adatkezelő            személye:

-A Lamiga Hungary Kft. a nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban további ügyintézést,eljárást igénylő ügyekben hatóság,vagy harmadik személy(pl.Adatvédelmi Hatóság,Fogyasztóvédelem)

A GDPR-ral összhangban az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt a Lamiga Hungary Kft. közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni  kell  az  érintettet  arról  is,  hogy  személyes  adat  kezelhető  akkor  is,  ha  az  érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 

A  tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie  az  érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogaira  és  jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a)az adatgyűjtés ténye,

b)az érintettek köre,

c)az adatgyűjtés célja,

d)az adatkezelés időtartama,

e)az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.mbkandallo.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató és esetleges alvállalkozói, minőségi kifogás esetén beszállítói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, pl. panaszkezelés, felvilágosítás, adatszolgáltatás kérés.

Emellett például a Szolgáltató képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

A Szolgáltató csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi a Szolgáltatót, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt eljárás indul

 

Adatbiztonsági intézkedések, a személyes adatok tárolásának módja

A Szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokat a Szolgáltató szerverüzemeltetőjénél található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához a Szolgáltató más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

A Szolgáltató megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a szerverüzemeltető naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

 

A Lamiga Hungary Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

1.arra feljogosítottak számára hozzáférhető(rendelkezésre

2.hitelessége és hitelesítése biztosított(adatkezelés hitelessége);

3.változatlansága igazolható(adatintegritás);

4.a(adatbizalmassága)

 

A Lamiga Hungary Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A Lamiga Hungary Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

A Lamiga Hungary Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Lamiga Hungary Kft. az adatkezelés során

 

1.hogy csak férhessen hozzá,(titkosság):;

2. az a feldolgozás módszerének a pontosságát a

3.gondoskodik arról, hogy a használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni az információhoz ,rendelkezésre álljanak(rendelkezésre állás)

 

A Lamiga Hungary Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz  és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.  Az  ilyen  fenyegetésektől  megvédendő,  az  adatkezelő  megtesz  minden  tőle  elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

 

Szerzői jogokról

A szerzői jogok megsértése ellen a Lamiga Hungary Kft. minden esetben jogi eszközökkel lép fel.

Szolgáltató honlapjának tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt áll. Maga a honlap, a képek Szolgáltató kizárólagos jogát és tulajdonát képezik.

 

Magáncélú felhasználás esetén a honlap tartalmának és/ vagy egyes részeinek egyszeri, lementése, kinyomtatása és tárolása kizárólag a Lamiga Hungary Kft.-vel szembeni jogérvényesítés érdekében lehetséges.

Minden ezen túlmenő felhasználás, és/ vagy nem magáncélú felhasználás (a honlap tartalmának és/ vagy egyes részeinek, jelen adatkezelési tájékoztató lementése, kinyomtatása, tárolása, továbbítása, kivonatolása, átírás utáni közzététele) tilos. E tilalom alól egyedül a Szolgáltató adhat írásban engedélyt. A feldolgozás jogszerűségének elengedhetetlen előfeltétele a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye.

 

Minden jelen fentieken túlmutató felhasználás, visszaélés büntető, és polgári jogkövetkezményeket von maga után.

 

Szerzői jog megsértésének számít különösen:

 • adatbázis  egészének  vagy  részének  eltulajdonítása,  beleértve  a  meta-adatbázisokat  is (kódrendszerek, tevékenységi listák, stb.)
 • a honlap szerkesztési elveinek másolása
 • A Lamiga Hungary Kft. céges nyomtatványainak, levélpapírjainak, számláinak másolása, hasonlóak előállítása, felhasználása
 • A Lamiga Hungary Kft. blog anyagának másolása

 

Nem minősül szerzői jogsértésnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató létrehozójának (KKV üzleti őrangyal és dr. Kocsis Anita Dominika ügyvéd) a dokumentum szerkesztési, másolási, közzétételi és feldolgozási tevékenysége. A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerkesztési, másolási, közzétételi és feldolgozási tevékenységéhez dr. Kocsis Anita Dominika írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

 

VII.              Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

A hozzáféréshez, tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a mbkandallo@mbkandallo.hu elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól a személyes adatai kezelésére vonatkozóan a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információival kapcsolatban, mely tájékoztatást a Szolgáltató a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti átlátható, tömör és érthető, könnyen hozzáférhető formában nyújtja a Szolgáltató.

 

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi  szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

A Lamiga Hungary Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Lamiga Hungary Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

 

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően

– szóban is adható tájékoztatás a Szolgáltató részéről, vagy a Szolgáltató az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Szolgáltató az Önre vonatkozó pontatlan személyes adat helesbítésére és a hiányos adatok kiegészítésére vonatkozó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az Ön kérésére a Lamiga Hungary Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

1.Ön,   a pontosságát,a korlátozás arra időtartamra lehetővé a személyes pontosságának

2.Ön, azok felhasználásának korlátozását;

3.Lamiga Hungary Kft. adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de azokat előterjesztéséhez, vagy

4.Ön,érintett adatkezelés esetben a arra megállapításra kerül,hogy jogos élveznek-e érintett jogos

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Lamiga Hungary Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a Önre vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 

 1. az Ön, mint érintett és a Lamiga Hungary Kft., mint adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát a Lamiga Hungary Kft.., mint adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A visszavonáshoz való/ törléshez való jog

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését, amennyiben

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az   érintett   visszavonja   az   adatkezelés   alapját   képező   hozzájárulását,   és   az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet a Szolgáltató abban az esetben utasítja el, ha

 • az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; vagy
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; vagy
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

 

Ön,  mint  érintett  jogosult  arra,  hogy  hozzájárulását  bármikor  visszavonja.  A  hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a saját helyzetével kapcsolatos okokból, írásban tiltakozhat a közérdekű vagy a Lamiga Hungary Kft.re, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében általunk végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelésünk, vagy a Lamiga Hungary Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelésünk ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Tiltakozás esetén a Lamiga Hungary Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön, mint érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Lamiga Hungay Kft.. nem kezeli.

Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználtuk, vagy a meglévő adatbázisunkat továbbértékesítettük, mely az Ön adatát is tartalmazta, az Ön, mint érintett hozzájárulása nélkül.

 

 

Az adatvédelmi incidens

 

A Lamiga Hungary Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az kijavítására, megoldására tett intézkedéseket.

 

Az esetleges adatvédelmi incidenst A Lamiga Hungary Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Bírósági eljárás és adatvédelmi hatóság előtti eljárás kezdeményezése által

 

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet ellenünk. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

 

 

A Lamiga Hungary Kft. eljárása az Ön jogérvényesítése esetén

 

Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról a Lamiga Hungary Kft., mint adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Amennyiben nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Lamiga Hungary Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A Lamiga Hungary Kft., mint adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

A Lamiga Hungary Kft., mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön, mint érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha Ön a rendelkezésre bocsátást másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 

 

Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály

 

 

 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik aLamiga Hungary Kft.-t.

 

A Lamiga Hungary Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Záró rendelkezések

A megadott adatok helyességért Ön felel! A fenti tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy tájékoztasssuk a jogairól, így összefoglalva: Ön kérheti az adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén. A valóságnak meg nem felelő adatokat helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot pedig töröljük. jogos érdekeiket nem sérti.

Személyes adatai kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet. Az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adunk az Ön kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A kezelt adatok helyesbítését, ill. az adatkezelésről tájékoztatást a a mbkandallo@mbkandallo.hu e-mail címen, vagy a Lamiga Hungary Kft., mint (4244 Újfehértó Puskin utca 16.) részére postai levélben küldött kérelem útján kérheti.

A Lamiga Hungary Kft., a fentiek figyelébevételével jár el, kérjük Öntől is a fentiek tudomásulvételét!